Запрошую на відкриття виставки за моєї участі з роботою “КоралоКактус”

CORPUSCUL

Відкриття 8 грудня 2015 року, 19:00

Ідея проекту базується на теорії атомізму як античної філософської бази матеріалізму та його основоположних ідей збереження та трансформації часток матерії (corpuscula) та енергії, ідеї існування в основі всієї світобудови матерії здібності, схожої з відчуттям. Ці принципи сьогодні допомагають відійти від фігуративного зображення та доступної аналогії образів і наблизитися до форми, яка є спонтанним з’єднанням часток матерії у просторі.

Учасники проекту:
ІГОР БЕРЕЗА
НАТАЛІЯ БОГАЧКОВА
МАРІАННА ВАХНЯК
ЮРІЙ ВОЙТОВИЧ
ВЛАДИСЛАВ ВОЛОСЕНКО
ОЛЕСЯ ДВОРАК-ГАЛІК
ОЛЕКСАНДРА ЗГУРО
ЄГОР ЗІГУРА
МИКИТА ЗІГУРА
ІРИНА МАРКО
ГІЯ МІМІНОШВІЛІ
ЮРІЙ МУСАТОВ
ІВАН ПІДГАЙНИЙ
ВІТАЛІЙ ПРОТОСЄНЯ
МИКОЛА СІВАК
ВАСИЛЬ ТАТАРСЬКИЙ
ПАВЛО ФРАЙМАН
ВОЛОДИМИР ХИЖИНСЬКИЙ
ДАНІЇЛ ШУМІХІН

В рамках відкриття буде представлена интерактивна медійна інсталяція від Міхайла Міроненко aka Wilsi-welsi, також відомого своїм електроним стереопроектом Strukturator.

Куратор: Катерина Овчиннікова
Арт-менеджер: Ірина Боровець
Керівник проекту: Владислав Тузов

Партнери проекту: Скульптурний цех, Fund for Cultural Initiatives ArtHuss та Light Art Foundation.
Медіапартнери: Платформа, In Art, America House Kyiv, PolyArtGallery.
_______________

Opening Dec. 8, 2015, 19:00

The project idea is based on the theory of atomism, which served as a philosophical basis for the development of materialism, its fundamental ideas of preservation and transformation of matter particles (corpuscula) and energy, the idea of a capability matter, similar to sensation, forming the basis for the whole creation. Today these principles help move away from figurative images and straightaway figurative analogy to a shape, which represent a spontaneous compound of matter particles in space.

Participants:
IGOR BEREZA
NATALIA BOGACHKOVA
MARIANNA VAKHNYAK
YURI VOYTOVYCH
VLADISLAV VOLOSENKO
OLESYA DVORAK-GALIK
OLEXANDER ZGHURO
EGOR ZIGURA
NIKITA ZIGURA
IRINA MARKO
GIYA MIMINOSHVILI
YURIY MUSATOV
IVAN PIDGAYNIY
VITALY PROTOSENYA
MYKOLA SIVAK
VASILY TATARSKY
PAVLO FRAYMAN
VLADIMIR HYZHYNSKIY
DANIIL SHUMIKHIN

The opening will feature an experimental media installation by the stereo project Strukturator (project of Mikhail Mironenko aka Wilsi-welsi).

Curator: Kateryna Ovchynnikova
Art Manager: Irina Borovets
Project Manager: Vladislav TuzovPartners: Скульптурний цех, Fund for Cultural Initiatives ArtHuss and Light Art Foundation.
Mediapartners: Платформа, In Art, America House Kyiv, PolyArtGallery.

koralokaktus    “КоралоКактус” ,2015 рік, шамот, поливи, ручне ліплення

Надіслати коментарБудь ласка, будьте ввічливі.

Ваш коментар